Warning: file_put_contents(/kdata/cloud/timviecparttime/wpdiscuz/captcha/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/project/timviecparttime.net/wp-content/plugins/wpdiscuz/forms/wpdFormAttr/Field/DefaultField/Captcha.php on line 132 Gợi ý mẫu biên bản cuộc họp và cách ghi chuẩn nhất 2022

Gợi ý mẫu biên bản cuộc họp và cách ghi chuẩn nhất 2022

5 (100%) 1 vote

Biên bản cuộc họp là một trong những tài liệu không thể thiếu trong bất kì cuộc họp, hội nghị nào. Vậy một mẫu biên bản cuộc họp  như thế nào là chuẩn nhất và cách ghi biên bản họp chuẩn ra sao? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Biên bản cuộc họp là gì?

Biên bản cuộc họp là loại văn bản ghi lại những gì đã diễn ra trong buổi họp tại các công ty, tổ chức, đoàn thể… Biên bản họp này là tổng hợp nhiều thông tin, ý kiến khác nhau từ những người tham gia. Khi kết thúc người tham dự sẽ ký xác nhận và cam kết về những điều đã trình bày hoặc thống nhất trong buổi họp đó.

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng tiếng anh chuẩn nhất hiện nay

Cách ghi biên bản cuộc họp

Để làm tốt nhiệm vụ ghi biên bản, bạn cần hiểu rõ về quy trình diễn ra buổi họp. Đồng thời hiểu rõ bố cục biên bản cuộc họp để điền thông tin một cách chính xác.

Trong biên bản họp thông thường thì bố cục bao gồm:

 • Quốc hiệu – tiêu ngữ
 • Ngày, tháng, năm diễn ra buổi họp
 • Tên biên bản họp (ví dụ: BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY…) và mục đích cuộc họp (V/v…)
 • Thành phần những người tham gia
 • Nội dung của cuộc họp
 • Kết thúc: Ghi rõ thời gian và lý do
 • Ký tên người tham gia cuộc họp

Dựa vào bố cục cuộc họp, người viết biên bản có thể ghi chi tiết biên bản họp như sau:

 • Ghi chủ đềchính của cuộc họp
 • Đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức cuộc họp
 • Người chủ trì: Là người đưa ra những vấn đề, hướng xử lý,  ý kiến  nhằm giải quyết các vấn đề
 • Thư ký: Là người đảm nhiệm công việc tổng hợp người tham gia, ghi chép lại các thông tin quan trọng trong cuộc họp và lập biên bản họp.
 • Thành phần khác: Có thể là đại diện các phòng ban, người có liên quan tới cuộc họp.
 • Nội dung cuộc họp: Đây là phần quan trọng nhất mà thư ký cần lưu ý khi viết biên bản cuộc họp bởi thư ký sẽ là người quan sát và ghi chép những gì diễn ra trong cuộc họp
 • Kết luận cuộc họp: Người lãnh đạo căn cứ các nội dung đã được trao đổi, sau đó thống nhất thông qua biểu quyết  rồi đưa ra quyết định.

Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa mới nhất 

Mẫu biên bản cuộc họp chuẩn nhất dùng cho mọi tường hợp

Mẫu biên bản cuộc họp công ty

CÔNG TY …………………….                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /BB –                                                                                    ——— ***** ——–

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

(V/v …………. )

Hôm nay, vào lúc …..giờ, ngày ……….. tại Công ty………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……………………………………………………………………………….

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư: ……….. Cấp ngày:………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………….

Công ty tiến hành họp:……………………………………………………………………….

Nội dung, chương trình họp:………………………………………………………

Thành phần tham dự:………………………………………………………………………………………..

Chủ toạ: ………………………………….. Thư ký:……………………………………….

Diễn biến cuộc họp:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Các quyết định được thông qua:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biểu quyết (nếu có):

 • Số phiếu tán thành: …………………………% số phiếu
 • Số phiếu không tán thành:…………………phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc ………….h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của các thành viên

Tải mẫu biên bản TẠI ĐÂY

Mẫu biên bản họp công đoàn

CÔNG ĐOÀN ………………                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Số: …../BB-CĐCS                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                               ————–

…………., ngày…tháng….năm…..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

– Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………..

– Địa điểm: ………………………………………………………………………………….

– Thành phần tham dự: ……………………………………………………………..

Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.

Vắng: số lượng ……….. người.

Tên người vắng ………………………………………………….. lí do …………………………………………

– Chủ trì: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Thư ký (người ghi biên bản): …………………………………………………………………………………

II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

1. Sinh hoạt văn bản

Đ/c ………………………………………………………..sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

Đ/c……………………………………………………….. thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm) …………………………………………

3. Thảo luận

3.1. Đ/c………………………………………….. gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)

3.2. Đ/c ………………………………… (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu) ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3.3. Đ/c …………………………………………………………………………………………………………………

4. Kết luận của người chủ trì

Đ/c ………………………………….Kết luận về nội dung thảo luận:(Tóm tắt nội dung kết luận) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c……………………………………………………thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

Thư ký                                                                                                                                    Chủ trì                                                                                                                                                     

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)                                                                                               (Chữ ký)                                                                                                                                                  

Họ và tên                                                                                                                                Họ và tên                                                                                                                                             

Tải mẫu biên bản họp Công Đoàn

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (2)                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………../BB-……….(3)…….                                                                ————–

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

– Thời gian bắt đầu: ………………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………….

– Thành phần tham dự gồm:

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

– Chủ trì (chủ tọa): ………………………………………………………………………………………………….

– Thư ký (người ghi biên bản): …………………………………………………………………………………

– Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo:

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ……. giờ….., ngày…..tháng….năm…..

Thư ký                                                                                                                                          Chủ tọa
(Chữ ký)   Họ và tên                                                                                                  Họ và tên(Chữ ký, dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

Tải mẫu biên bản họp giao ban

Mẫu biên bản họp chi bộ

ĐẢNG ỦY………………………………………                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ………………………………………….

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:…………………………………………………………………………………………

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………

Thành phần: (Lưu ý có thể mời thêm Đảng ủy viên giám sát thì ghi cụ thể người giám sát).

Chủ tọa: …………………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phần mở đầu

– Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng ……/20/……..

– Chi bộ cử thư ký cuộc họp:…………………………………………………………………….

– Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).

– Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:

2. Phần nội dung:

2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bản thông tin….)

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cụ thể)

– …………………………………………………………………………………………………………

– Phần thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trong tháng sinh hoạt)

…………………………………………………………………………………………………………..

– Bí thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

…………………………………………………………………………………………………………..

– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện trong tháng tới có nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công  nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

…………………………………………………………………………………………………………..

– Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên (ghi chi tiết các ý kiến đóng góp)…………………………………………………………………………………………………….

3. Phần kết thúc

– Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.

– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc lúc……………………. giờ, ngày…..tháng…..năm 20……. biên bản được thông qua trước Chi bộ.

CHỦ TỌA                                                                                                                                THƯ KÝ                                                                                                                                          

Tải mẫu biên bản họp chi bộ

Trên đây là khái niệm  biên bản cuộc họp là gì và cách ghi biên bản cuộc họp chuẩn nhất. Hy vọng qua bài viết này bạn đã biết ghi chép một biên bản họp chuyên nghiệp.

5 (100%) 1 vote
Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2020 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: hotro@timviec.com.vn

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.